‌پاییز در آغوش تو 
هر لحظه نارنجی تر 
خش خش میکند...
پیاده رو های باران خورده ی خاطرمان،
ما را به نگاهی،
به بوسه ای،
به فرورفتن در همچون تویی،
شاید؛
وسوسه می کنند...