میخواهم از لنز دوربین نگاهت کنم

همانقدر دقیق و ظریف

بگذار همه ی جهان را تار کنم

تنها تو را بشود دید

عجب عکس خوبی میشود

چشمان تو

آنگاه که برف

مژه هایت را نوازش میکند